Blue Glazed Vase

Blue Glazed Vase

$42.00Price

Tall: 5" W x 8.5" H

Short: 7" W x 7" H